ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Документи

01. Правилник за дейността на училището 2021-2022 г.

02. Годишен план 2021-2022 г.

03. Стратегия 2021 - 2025 г.

04. Правилник за здравословни и безопасни условия на труд 2021-2022 г. 

05. Етичен кодекс на училищната общност 2021-2022 г.

06. Училищен учебен план 21/22 Химик-технолог VIIIa

07. Училищен учебен план 21/22 Лаборант VIIIб

08. Училищен учебен план 21/22 Техник-технолог по качеството на храни и напитки VIIIв

09. Училищен учебен план 21/22 Техник очна оптика VIIIг

10. Училищен учебен план 21/22 Химик-технолог IXa

11. Училищен учебен план 21/22 Консултант  IXa

12. Училищен учебен план 21/22 Лаборант IXб

13. Училищен учебен план 21/22 Техник-технолог по качеството на храни и напитки IXв

14. Училищен учебен план 21/22 Техник очна оптика IXг

15. Училищен учебен план 21/22 Химик-технолог Xa

16. Училищен учебен план 21/22 Лаборант Xб

17. Училищен учебен план 21/22 Техник очна оптика Xв

18. Училищен учебен план 21/22 Техник-технолог по качеството на храни и напитки XIа

19. Училищен учебен план 21/22 Лаборант XIа

20. Училищен учебен план 21/22 Техник очна оптика XIб

21. Училищен учебен план 21/22 Техник-технолог по качеството на храни и напитки XIIa

22.Училищен учебен план 21/22 Техник очна оптика XIIб

21. Процедура за отсъствия на ученик по уважителни причини 21/22

22. Бланка отсъствия 21/22 по уважителни причини до класен ръководител - 3 дни в една учебна година

23. Бланка отсъствия 21/22 по уважителни причини до директор - 7 дни в една учебна година

24. Бланка отсъствия по медицински причини

25. Бланка отсъствия поради участие в проява - състезание, конкурс и т.н.

26. Бланка Уведомление от Родител за връчен екземпляр от заповед

27. Мерки за повишаване качеството на образованието 2021-2022 г.

28. План квалификационна дейност_ПГХ и ХВТ - Варна 2021-2022 г.

29. План за работа и предпазване от заразяване COVID 2021-2022 г.

30. Вътрешни правила за условията за получаване на стипендии от ученици след завършено основно образование 2021-2022