ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Документи

1. Правилник за дейността на училището 2020-2021 г.

2. Годишен план 2020-2021 г.

3. Стратегия

4. Правилник за здравословни и безопасни условия на труд 2020-2021 г. 

5. Етичен кодекс на училищната общност 2020-2021 г.

6. Училищен учебен план 20/21 Химик-технолог VIIIa

7. Училищен учебен план 20/21 Консултант VIIIa

8. Училищен учебен план 20/21 Лаборант VIIIб

9. Училищен учебен план 20/21 Техник-технолог по качеството на храни и напитки VIIIв

10. Училищен учебен план 20/21 Техник очна оптика VIIIг

11. Училищен учебен план 20/21 Химик-технолог IXa

12. Училищен учебен план 20/21 Лаборант IXб

13. Училищен учебен план 20/21 Техник очна оптика IXв

14. Училищен учебен план 20/21 Техник-технолог по качеството на храни и напитки Xа

15. Училищен учебен план 20/21Лаборант Xа

16. Училищен учебен план 20/21 Техник очна оптика Xб

17. Училищен учебен план 20/21 Техник-технолог по качеството на храни и напитки XIа

18. Училищен учебен план 20/21 Техник очна оптика XIб

19. Училищен учебен план 20/21 Химик-технолог XIIa

20. Процедура за отсъствия на ученик по уважителни причини 20/21

21. Бланка отсъствия 20/21 по уважителни причини до 3 дни в една учебна година

22. Бланка отсъствия по уважителни причини до 7 дни

23. Бланка отсъствия по медицински причини

24. Бланка отсъствия поради участие в проява - състезание, конкурс и т.н.

25. Бланка Уведомление от Родител за връчен екземпляр от заповед

26. Мерки за повишаване качеството на образованието

27. План квалификационна дейност_ПГХ и ХВТ - Варна

28. План за работа и предпазване от заразяване COVID