ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Документи

01. Правилник за дейността на училището 2022-2023 г.

02. Годишен план 2022-2023 г.

03. Стратегия 2021 - 2025 г.

04. Правилник за здравословни и безопасни условия на труд 2022-2023 г. 

05. Етичен кодекс на училищната общност 2022-2023 г.

06. Училищен учебен план 22/23 Химик-технолог VIIIa

07. Училищен учебен план 22/23 Лаборант VIIIб

08. Училищен учебен план 22/23 Техник-технолог по качеството на храни и напитки VIIIв

09. Училищен учебен план 22/23 Техник очна оптика VIIIг

10. Училищен учебен план 22/23 Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия VIIIд

11. Училищен учебен план 22/23 Химик-технолог IXa

12. Училищен учебен план 22/23 Лаборант IXб

13. Училищен учебен план 22/23 Техник-технолог по качеството на храни и напитки IXв

14. Училищен учебен план 22/23 Техник очна оптика IXг

15. Училищен учебен план 22/23 Химик-технолог Xa

16. Училищен учебен план 22/23 Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия Хa

17. Училищен учебен план 22/23 Лаборант Xб

18. Училищен учебен план 22/23 Техник-технолог по качеството на храни и напитки Xв

19. Училищен учебен план 22/23 Техник по очна оптика Хг

20. Училищен учебен план 22/23 Химик- технолог XIа

21. Училищен учебен план 22/23 Лаборант XIб

22. Училищен учебен план 22/23 Техник очна оптика XIв

23. Училищен учебен план 22/23 Лаборант XIIa

24.Училищен учебен план 22/23 Техник-технолог по качеството на храни и напитки XIIа

25.Училищен учебен план 22/23 Техник очна оптика XIIб

26. Процедура за отсъствия на ученик по уважителни причини 22/23

27.Бланка отсъствия 22/23 по уважителни причини до класен ръководител - 3 дни в една учебна година

28. Бланка отсъствия 22/23 по уважителни причини до директор - 7 дни в една учебна година

29. Бланка отсъствия по медицински причини

30. Бланка отсъствия поради участие в проява - състезание, конкурс и т.н.

31. Бланка Уведомление от Родител за връчен екземпляр от заповед

32. Мерки за повишаване качеството на образованието 2022-2023 г.

33. План квалификационна дейност_ПГХ и ХВТ - Варна 2022-2023 г.

34. План за работа и предпазване от заразяване COVID 2022-2023 г.

35. Вътрешни правила за условията за получаване на стипендии от ученици след завършено основно образование 2022-2023