ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Училищна документация за учебната 2023-2024 година

Прикачени документи

 

1. Правилник за дейността на ПГХ и ХВТ "Д. И. Менделеев" 2023-2024 г.

2. Годишен план 2023-2024 г.

3. Стратегия 2023 - 2028 г.

4. Правилник за осгуряване на здравословни безопасни условия на труд 2023-2024 година.

5. Етичен кодекс на училищната общност 2023-2024 г. 

6. Училищен учебен план 23/24 Химик-технолог VIII a 

7. Училищен учебен план 23/24 Лаборант VIII б

8. Училищен учебен план 23/24 Техник-технолог по качеството на храни и напитки VIII в

9. Училищен учебен план 23/24 Техник по очна оптика VIII г

10. Училищен учебен план 23/24 Консултант козметични, парфюмерийни, био продукти и битова химия VIII д ( редовна форма на обучение)

11. Училищен учебен план 23/24 Консултант козметични, парфюмерийни, био продукти и битова химия VIII д (дуална форма на обучение)

12. Училищен учебен план 23/24 Химик-технолог IX a

13. Училищен учебен план 23/24 Лаборант IX б

14. Училищен учебен план 23/24 Техник-технолог по качеството на храни и напитки IX в

15. Училищен учебен план 23/24 Техник по очна оптика IX г

16. Училищен учебен план 23/24 Консултант козметични, парфюмерийни, био продукти и битова химия IX д

17. Училищен учебен план 23/24 Химик-технолог X a

18. Училищен учебен план 23/24 Лаборант X б

19. Училищен учебен план 23/24 Техник-технолог по качеството на храни и напитки X в 

20. Училищен учебен план 23/24 Техник по очна оптика X г

21. Училищен учебен план 23/24 Химик-технолог XI a

22. Училищен учебен план 23/24 Консултант козметични, парфюмерийни, био продукти и битова химия XI а

23. Училищен учебен план 23/24 Лаборант XI б

24. Училищен учебен план 23/24 Техник-технолог по качеството на храни и напитки XI в

25. Училищен учебен план 23/24 Техник по очна оптика XI г

26. Училищен учебен план 23/24 Химик-технолог XII a

27. Училищен учебен план 23/24 Лаборант XII б

28. Училищен учебен план 23/24 Техник по очна оптика XII в

29. Процедура за отсъствие на ученик по уважителни причини

30. Бланка за отсъствие 23/24 по  по уважителни причини до класен ръководител - 3 дни в учебната година

31. Бланка за отсъствия 23/24 по уважителни причини до директор - 7 дни в учебната година

32. Мерки за повишаване качеството на образованието 23/24 година 

33. План за квалификационна дейност на ПГХ и ХВТ - Варна 2023/2024 г.

34. Вътрешни правила за условията за получаване на стипендии от ученици след завършено основно образование 2023-2024 година

35. МЕХАНИЗЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В УЧИЛИЩЕ

36. АЛГОРИТЪМ КЪМ МЕХАНИЗМА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА УСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В УЧИЛИЩЕ