ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Мисия и визия

 

 

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

ПГХХВТ „Д.И.Менделеев“ е училище със 73 годишна традиция в подготовката на бъдещи специалисти за нуждите на най-динамично развиващите  се отрасли -хранително-вкусова и химическа промишленост и в сферата на медицинските  услуги. Осигуряваме образование, насочено към провокиране на мисленето и самостоятелността, формиране на практически умения и условия за развитие на личността.

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО  

Утвърждаване на ПГХХВТ „Д.И.Менделеев“  като конкурентноспособно училище с потенциал да подготви младото поколение за пълноценен живот, идейност в демократичното общество,в което свободната изява на личността включва отговорностите пред самата нея,пред нацията и човечеството.

ОСНОВНА ЦЕЛ

Издигане престижа на училището в условията на растяща конкуренция

Подцели:

  • Формиране на потребности ,нагласи и интереси за учене и самоусъвършенстване през целия живот;
  • Актуализиране на специалностите,съобразно променящите се изисквания на пазара на труда;
  • Провеждане на качествена учебна дейност чрез повишаване на мотивацията и квалификацията на учителите;
  • Провеждане на политика за високо качество на общообразователна и професионална подготовка на учениците,съответстваща на новите технологии и европейски изисквания и гарантираща реализация на пазара на труда;
  • Привличане на родителите и бизнес партньорите за участие в живота на училището;
  • Обновяване и модернизиране на материално-техническата база