ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Обществени услуги

Дейности и образци на документи за предоставените обществени услуги, съгласно приложение 4 "Мерки за вписване на невписани услуги в Регистъра на услугите", част 2 "Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги".

 

 

Прикачени документи

Заявление за преместване в дневна форма на обучение
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (от учебна 2021/2022 година)
Издаване на удостоверения за валидиране на компентности, в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
Издаване Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и свидетелства за валидиране на професионална квалификация
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи
Издаване на диплома за средно образование
Преместване и приемане на ученици в държавните и в общинските училища