ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Училищната програма за занимания по интереси

Училищната програма за занимания по интереси е разработена съгласно Закона за предучилищно и училищно образование, Наредба за приобщаващото образование, Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на групите за занимания по интереси в ПГХи ХВТ”„Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ” - ВАРНА, се осъществява съгласно Наредба за приобщаващото образование.

Целта на програмата е да се регламентират условията и редът за провеждане на занимания по интереси за учениците от VIII до XII клас в ПГХи ХВТ”„Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ” - ВАРНА, с оглед развитие и интегриране на ключовите компетентности на учениците, възпитанието им в ценности, патриотично, гражданско, здравно, екологично и интеркултурно възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Основните задачи са:

 • Стимулиране развитието на личностните качества, социални и творчески умения и изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование.
 • Насърчаване развитието на ключови компетентности в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и подпомагане професионалното ориентиране на учениците.
 • Повишаване възможностите и потенциала на учениците за развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот.
 • Създаване на условия за творческо развитие и осмисляне на свободното време на учениците.
 • Подпомагане социализацията на учениците: изграждане на умения за общуване, решаване на конфликти и социално приемливо поведение.
 • Уважение към личността и индивидуалните различия на учениците – стил на възприемане и учене, темп на работа, потребности и интереси.
 • Създаване и развиване у учениците на навици и умения за самостоятелен труд, лидерство и работа в екип.

Училищния механизъм за индентифициране на занимания по интереси се разработва за всяка учебна година и включва:

 • заниманията по интереси се избират от учениците от VIII до XII клас със съгласието на родители и се регистрират в информационна система за заниманията по интереси за всяка учебна година
 • изборът на занимания по интереси се извършва чрез проучване на желанията на учениците въз основа на анкета, разработена и приложена от училището.
 • класните ръководители и преподавателие по приоритетните направления извършват следните дейности за мотивиране на учениците за участие в занимания по интереси в тематичните направления "Дигитална креативност", "Природни науки", "Математика", "Технологии":
 • Провеждане на индивидуални и групови разговори и беседи с учениците , а при необходимост и с техните родители за повишаване на информираността им за заниманията по интереси.
 • Отчитане на: индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие на ученика; минал опит на ученика в участието в занимания по интереси.
 • Директорът и ЗДУД на училището извършват анализ на съответствието между потребностите и желанията на учениците, и възможностите и спецификата на училището, като предлагат на педагогическия съвет да одобри предложенията за занимания по интереси в училището за съответната учебна година.
 • броят на групите за занимания по интереси и ръководителите им се определят от директора на училището въз основа на подадените заявления на учениците и с изразено информирано съгласие на родителя за участието на съответния ученик. Гласуват се на заседание на Педагогическия съвет на училището
 • групите за занимания по интереси в училището се формират в зависимост от желанието на ученика, като може да се формират с ученици от различни класове, както и сборни групи с ученици от групите за целодневна организация на учебния ден.
 • при невъзможност да се формира група за занимания по интереси по първо желание групите се формират по второ или следващо желание, без да се надвишава максималният брой на учениците в групата, определен от директора на училището.
 • заниманията по интереси се организират със седмичен брой часове и/или на модулен принцип, който включва средно не по-малко от два часа седмично по броя на учебните седмици, съгласно разработен времеви график от ръководителя на групата с разпределение на темите.
 • когато ученикът е възпрепятстван да се включи в конкретно занимание, той представя документ, който удостоверява обстоятелствата за отсъствието му.
 • при отсъствието на ръководителя на групата повече от три часа времевият график за занимания по интереси се актуализира при възможност, като се запазва общият брой часове за дейността. 

Ученици заявили желание за участие в занимания по интереси са 113 от VIII до XII клас, разпределени в 8 групи , както следва:

 5 групи в приоритетните области „Природни науки”, „Математика” и „Дигитална креативност”:

Клуб " Математика плюс " – 13 ученика от 10б клас

Клуб "Биология за успех" – 13 ученика от 12а  клас

 

Клуб " Красотата в математиката"-13 ученика от 10а клас

Клуб "Забавна математика"- 13 ученика от 8 клас

 3 групи в тематично направление „Изкуства и култура” и „Екологично образование и здравословен начин на живот”:

Клуб "Да бъдем грамотни"-13 ученика от 8  клас

Клуб "Граматически калейдоскоп"- 13 ученика от 11  клас

Спортен клуб "Феникс - волей" – 20 ученика  от 9 клас

Клуб "Да опазим природата" – 15 ученика от 8  клас