ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

BG05M2ОP001-5.001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

    

    Проект " Равен достъп до училищното образование в условия на кризи" ПГХ и ХВТ " Дмитрий Иванович Менделеев"- Варна участва в проект BG05М2ОР001-5.001-0001 " Равен достъп до училищо образование в условията на кризи". Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващо образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Специфичните цели са: Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние  в електронна среда; Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения за преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене; Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване  в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейна среда. Дейности, по които гимназията участва:

Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда

Обучение на ученици за придобиване  на умения за обучение от разстояние в електронна среда

Научи повече за проекта: