ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Проект Усвояване на европейски стандарти за химичните и хранителните технологии

лого

Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Д.И.Менделеев“ - гр. Варна започна работа по проект „Усвояване на европейски стандарти за химичните и хранителните технологии” финансиран съгласно договор №2021-1-BG01-KA122-VET-000030794 по Програма „Еразъм +”,  Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”,  сектор „Професионално образование и обучение”.

Мобилността за международна практика в реална работна среда,  ще се осъществи през настоящата 2021/2022 учебна година, чрез включване на 4 преподаватели и по 30 ученика, участници в две мобилности в град Милано, Италия. Проектът предвижда подобряване на уменията и компетентностите на участниците в целевите групи. Учебната програма е предназначена за ученици от 10-12 клас, в съответните професии и специалности: 

  • професия „Лаборант”,    специалност  „Технологичен и микробилологичен контрол в химични производства“
  • професия „Техник - технолог по качеството на храни и напитки”,   специалност   „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки ” 
  • професия „Техник по очна оптика”, специалност „Очна оптика ”

С реализирането на проекта се стремим да постигнем цели, свързани с подобряването на взаимоотношенията с всички заинтересовани от образователния процес страни и модернизирането на визията, ценностите и приоритети на ПГХХВТ “Д.И.Менделеев” спрямо европейските тенденции. Целим да повишим мотивацията и ангажираността на семействата, да разширим партньорската ни мрежа, да интегрираме иновативни методи и практики за развитие на теоретичното и практическото образование, и да осигурим успешната социална и професионална реализация на възпитаниците ни. Участието в мобилност в друга страна-членка на Европейски съюз ще донесе директни и косвени ползи за включилите се ученици и техните родители, училището и партньорите, местния бизнес и икономическото развитие на областта, и всички настоящи и бъдещи млади специалисти, които искат да се развиват в химичната, оптичната и хранително-вкусовата промишленост.

Резултатите, които очакваме да постигнем, с реализирането на европейска практическа мобилност са свързани с
въздействието й на местно, национално и европейско ниво. Вътрешно-организационно желаем да модернизираме
учебните планове и образователния процес по европейските критерии и стандарти с цел предоставяне на
качествено образование и възможности за социална и професионална интеграция. Очакваме разширение и
диверсификация на мрежата от партньори като я отворим към всякакъв вид предприятия - малки, средни и
големи, национални и международни. Основният принос от проекта остава пряко към учениците - те ще придобият
знания, умения и компетенции, свързани с работния процес, увереност и самочувствие на квалифицирани
професионалисти, както и мотивация за развитие в сферите на химичната и хранително-вкусовата промишленост.
Европейската мобилност ще допринесе за повишаване на разпознаваемостта както на училището и партньорите,
така и на цялата програма Еразъм+.

Извършени дейности по проекта : подготвяне на проектното предложение, избор на екип на проекта, разпространение на информация за възможността за участие в проекта, обявяване на критериите за кандидатстване, провеждане на подборна участници, избиране на придружаващите учители.

Критерии за избор на участниците

Срокове за подбор на участниците

Заявление за участие

Участници Мобилност 1 специалност „Очна оптика ” 01.10.2022-15.10.2022

Участници Мобилност 2 специалности ККБХН и ТМК в ХП 16.10.2022-30.10.2022 г.

Приключи предварителната подготовка на участниците от 1-ва група специалност "Очна оптика" включени в практическо обучение в гр.Милано, Италия в периода 01.09.2022 г. – 16.10.2022 г. по проектa

Предстоящи дейности по проекта: подготвяне и организирането пътуване за втора мобилност в периодите 16.10.2022-30.10.2022 г. Езиково обучение на участниците в OLS платформа. Оценки от придружаващите учители и от менторите, за да се проследи напредъкът на младежите. Цялостна оценка на постиженията на учениците, разпространение на резултатите, и изготвянето на финален отчет.