ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

проект BG05SFPR001-3.001-0001 Модернизиране на професионалното образование и обучение

 Проект  „Модернизиране на професионалното образование и обучение“  финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз Основна цел на проекта: Развитие на уменията за професиите на настоящето и бъдещето Бенефициент: Министерство на образованието и наука 

 Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Дм. Ив. Менделеев“ - гр. Варна стартира дейности по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ 

Основната цел на проекта е предлагане на модерно и качествено професионално образование и обучение, отговарящо на бързо променящите се нужди на пазара на труда.

Специфичните цели са:

  • Модернизиране на ПОО спрямо динамиката на пазара на труда чрез съвместна работа между училищата, предлагащи ПОО, бизнеса и други институции;
  • Повишаване на уменията и компетентностите на учителите по професионална подготовка и на учениците в партньорство с бизнеса;
  • Повишаване привлекателността на професионалното образование и обучение.

Изпълнението на проекта ще допринесе за постигането на специфичните цели на Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“ на Програма „Образование“ 2021 – 2027.

Целевите групи по проекта са:

  • ученици от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, които осигуряват професионално образование и обучение по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, с изключение на институциите по чл. 18, т. 4-7 от ЗПОО в системата на професионалното образование;
  • учители и преподаватели по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение;
  • представители на бизнеса, науката, публичния и неправителствения сектор.

Бенефициент: Министерство на образованието и наука

 

Договор № BG05SFPR001-3.001-0001-C01

Стойност: 70 000 000 лв.