ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Свободно работно място за длъжността образователен медиатор

ОБЯВЛЕНИЕ

ПГХ и ХВТ "Д. Ив. Менделеев" обявява свободно работно място за длъжността образователен медиатор за учебната 2019/2020 година.

ПГХ и ХВТ "Д. Ив. Менделеев", град Варна обявява свободно работно място за длъжността образователен медиатор , съгласно изискванията на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”

  1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи, познаване и съпричастност към проблемите им.

1.2. Цел на длъжността - организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес. Предоставя услуги за включване на родителите и местните общности в образователния и социалния живот на учениците от гимназията.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – основно/средно/висше образование

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – не се изисква.

1.5. Години професионален опит – не се изисква.

1.6. Допълнителни изисквания – владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище. Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи и компютърна грамотност. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в сградата на ПГХ и ХВТ "Д. Ив. Менделеев".

1.7. Необходими лични качества - лоялност към институцията, дискретност, умения за работа в екип, умения за общуване, способност да изпълнява стриктно възложените му задачи, умения за мотивация, умения за управление на конфликти, способност да планира, организира и контролира собствената си работа, умения за разпределяне на времето.

  1. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (по образец);

2.2. Автобиография;

2.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

2.5. Документ за самоличност за справка;

2.6. Документ за придобито образование.

  1. Място за подаване на документите: кандидатите подават документите лично в деловодството на ПГХ и ХВТ "Д. Ив. Менделеев" от 08:00 часа до 15:30 часа. Лице за контакт: Александър Байрактаров, телефон: 052/303665.
  2. Срок за подаване на документите: от 18.09.2019 година до 25.09.2019 година включително.
  3. Провеждане на подбор: при подаване на документите, с кандидатите ще се проведе подбор по документи и събеседване в периода от 26.09.2019 година до 27.09.2019 година. С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор със срок една учебна година на 4 /четири/ часов работен ден, съгл. чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ.