ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Еднократна помощ от 300 лв. за ученици записани за първи път в 8 клас за учебната 2021/2022 година

важаеми Родители,

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в осми клас в ПГХ и ХВТ "Д.И.Менделеев“ – гр. Варна имат право на еднократна помощ от 300 лева за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция „социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

  • Удостоверение, че детето е записано в осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
  • Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 година.